apiLike 文档是否喜欢(点赞)标签

apiLike    文档是否喜欢(点赞)标签 


[基础用法]
名称:apiLike 
功能:获取文档详情页是否被喜欢(点赞),返回喜欢(点赞)状态值,1=喜欢(点赞),0=未喜欢(未点赞)
语法:

`ekey=1`   apiLike标签属性以url拼接方式传值